Ngữ Văn Lớp 9: “Việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom.

Ngữ Văn Lớp 9: “Việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom.

Ngữ Văn Lớp 9: “Việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. Người ta gọi chúng tôi là tổ trinh sát mặt đường. Cái tên gợi sự khát khao làm nên những sự tích anh hùng.” (Ngữ văn 9, Tập II)
Câu 1. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Của ai? Nêu hoàn cảnh ra đời tác phẩm.
Câu 2. Xác định câu rút gọn được sử dụng trong đoạn và cho biết thành phần nào đã được rút gọn.
Câu 3. Nếu viết “Người ta gọi chúng tôi là tổ trinh sát mặt đường – cái tên gợi sự khát khao làm nên những sự tích anh hùng.”. Bộ phận được gạch chân là thành phần nào của câu? Việc tách riêng thành phần ấy làm một câu độc lập góp phần nhấn mạnh điều gì ở các nhân vật.
Câu 4. Từ vẻ đẹp của những con người “khát khao làm nên sự tích anh hùng”, em có suy ngẫm gì về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.Viết một bình luận

test_ai