Ngữ Văn Lớp 9: Nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu sau: “Chỉ khi nào có kiến thức sâu như vực thẳm, tầm nhìn rộng mở như đại dương,

Ngữ Văn Lớp 9: Nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu sau: “Chỉ khi nào có kiến thức sâu như vực thẳm, tầm nhìn rộng mở như đại dương,

Ngữ Văn Lớp 9:

Nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu sau: “Chỉ khi nào có kiến thức sâu như vực thẳm, tầm nhìn rộng mở như đại dương, mới đúng là người học thực thụ.”Viết một bình luận

test_ai