Ngữ Văn Lớp 9: Nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu sau: “Chỉ khi nào có kiến thức sâu như vực thẳm, tầm nhìn rộng mở như đại dương,

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 9:

Nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu sau: “Chỉ khi nào có kiến thức sâu như vực thẳm, tầm nhìn rộng mở như đại dương, mới đúng là người học thực thụ.”

Trả Lời

 1. Câu: “Chỉ khi nào có kiến thức sâu như vực thẳm, tầm nhìn rộng mở như đại dương, mới đúng là người học thực thụ.”
  – BPTT: So sánh.
  – Từ so sánh: “như”.
  – Tác dụng:
  + Nhấn mạnh, nổi bật lên tầm quan trọng của việc học, nắm bắt kiến thức.
  + Làm cho người đọc, người nghe ý thức được và học hỏi.
  + Tăng sức biểu đạt cho câu văn.

  Trả lời

Viết một bình luận