Ngữ Văn Lớp 8: *Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về nhân vật “tôi” trong văn bản Tôi đi học của Thanh Tịnh (từ 5-6 câu)

Ngữ Văn Lớp 8: *Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về nhân vật “tôi” trong văn bản Tôi đi học của Thanh Tịnh (từ 5-6 câu)

Ngữ Văn Lớp 8: *Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về nhân vật “tôi” trong văn bản Tôi đi học của Thanh Tịnh (từ 5-6 câu)Viết một bình luận