Ngữ Văn Lớp 8: “Ta thường tới….ta cũng vui lòng” Câu 1 các câu trong đoạn trích trên thuộc kiểu câu gì ?mỗi câu được trình bày theo mục đích nói n

Ngữ Văn Lớp 8: “Ta thường tới….ta cũng vui lòng” Câu 1 các câu trong đoạn trích trên thuộc kiểu câu gì ?mỗi câu được trình bày theo mục đích nói n

Ngữ Văn Lớp 8: “Ta thường tới….ta cũng vui lòng”
Câu 1 các câu trong đoạn trích trên thuộc kiểu câu gì ?mỗi câu được trình bày theo mục đích nói nào?
Câu 2 chỉ ra và nêu tác dụng một biện pháp tu từ mà em đã học trong chương trình ngữ văn lớp 8 đc tác giả sử dụng trong đoạn trích trênViết một bình luận

test_ai