Ngữ Văn Lớp 8: cho biết kiểu hành động nói của mỗi câu trong đoạn trích sau: “(`1`) Con trăn ấy là của vua nuôi đã lâu. (`2`) Nay em giết nó, tất khôn

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8: cho biết kiểu hành động nói của mỗi câu trong đoạn trích sau:
“(`1`) Con trăn ấy là của vua nuôi đã lâu. (`2`) Nay em giết nó, tất không khỏi bị tội chết. (`3`) Thôi, bây giờ nhân trời chưa sáng em hãy trốn ngay đi. (`4`) Có chuyện gì để anh ở nhà lo liệu.”

Trả Lời

 1. (1) Con trăn ấy là của vua nuôi đã lâu.
  -> Hành động nói : trình bày.
  (2) Nay em giết nó, tất không khỏi bị tội chết.
  -> Hành động nói : trình bày.
  (3) Thôi, bây giờ nhân trời chưa sáng em hãy trốn ngay đi.
  -> Hành động nói : điều khiển.
  (4) Có chuyện gì để anh ở nhà lo liệu.
  -> Hành động nói : hứa hẹn.
  #Tâm

  Trả lời

Viết một bình luận