Ngữ Văn Lớp 8: Câu 2. Đọc kĩ những câu văn sau: Như nước Đại Việt ta từ trước Vốn xưng

Ngữ Văn Lớp 8: Câu 2. Đọc kĩ những câu văn sau: Như nước Đại Việt ta từ trước Vốn xưng

Ngữ Văn Lớp 8: Câu 2. Đọc kĩ những câu văn sau:
Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác
– Những câu văn trên thực hiện hành động nói gì? Mục đích của hành động nói đó?
– Chỉ ra kiểu câu được dùng để thực hiện hành động nói trên? Đó là cách thực hiện hành động nói nào?Viết một bình luận

test_ai