Ngữ Văn Lớp 7: Viết đoạn văn ngắn ( 6 đến 8 dòng ) về tình yêu thương con người trong phòng chống dịch covid-19 .Trong đoạn có sử dụng phép liệt kê

Ngữ Văn Lớp 7: Viết đoạn văn ngắn ( 6 đến 8 dòng ) về tình yêu thương con người trong phòng chống dịch covid-19 .Trong đoạn có sử dụng phép liệt kê

Ngữ Văn Lớp 7:

Viết đoạn văn ngắn ( 6 đến 8 dòng ) về tình yêu thương con người trong phòng chống dịch covid-19 .Trong đoạn có sử dụng phép liệt kê và trạng ngữ.

Viết ra chỗ nào là phép liệt kê

chỗ nào là trạng ngữ

E cảm ơn trước ạ:vViết một bình luận

test_ai