Ngữ Văn Lớp 7: – Chuyển câu chủ động thành câu bị động: +Thầy hiệu trưởng vào thăm lớp 7a chúng em +Tràng thị sĩ buộc con ngựa bạch bê

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7:

– Chuyển câu chủ động thành câu bị động:

+Thầy hiệu trưởng vào thăm lớp 7a chúng em

+Tràng thị sĩ buộc con ngựa bạch bên gốc đào

Trả Lời

 1. – Thầy hiệu trưởng vào thăm lớp 7a chúng em.
  ⇒ Lớp 7a chúng em được thầy hiệu trưởng thăm.
  – Chàng thị sĩ buộc con ngựa bạch bên gốc đào.
  ⇒ Con ngựa bạch được chàng kị sĩ buộc bên cây đào.
  Hoặc : Con ngựa bạch được buộc bên gốc đào bởi chàng kị sĩ.
  Nhắc lại kiến thức :
  – Câu chủ động : câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực hiện một hoạt động có hướng vào người, vật khác nhau đó
  – Câu bị động: câu có chủ từ không thực hiện hoạt động mà đối lập lại tác động bởi yếu tố khác

  Trả lời
 2. + Lớp 7a chúng em được thầy hiệu trưởng vào thăm
  + Con ngựa được tráng sĩ buộc bên gốc đào
  Giải thích:
  Chuyển chủ động sang bị đông:
  + Chuyển từ ngữ chỉ đối tượng của hành động lên đầu câu văn và thêm từ bị hoặc từ được vào sau từ ngữ được chuyển lên đầu câu
  + Chuyển từ ngữ chỉ đối tượng của hành động lên đầu câu văn và đồng thời có thể lược bỏ chủ thể của hành động thành một bộ phận bắt buộc trong câu

  Trả lời

Viết một bình luận