Ngữ Văn Lớp 7: em hiểu thế nào về nghĩa của từ đi trong câu: “dẫu đi trọn cả một khiếp người ” ? giúp mình với ạ

Ngữ Văn Lớp 7: em hiểu thế nào về nghĩa của từ đi trong câu: “dẫu đi trọn cả một khiếp người ” ? giúp mình với ạ

Ngữ Văn Lớp 7: em hiểu thế nào về nghĩa của từ đi trong câu: “dẫu đi trọn cả một khiếp người ” ?
giúp mình với ạViết một bình luận