Ngữ Văn Lớp 7: Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: Tiếng suối trong như tiếng hát xa

Ngữ Văn Lớp 7: Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: Tiếng suối trong như tiếng hát xa

Ngữ Văn Lớp 7: Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Tiếng suối trong như tiếng hát xa
(Ngữ văn 7- tập 1, trang 140)
Câu 4: Hai câu thơ cuối bài đã biểu hiện tâm trạng gì của tác giả?Viết một bình luận