Ngữ Văn Lớp 7: Xác định cụm chu-vị trong câu sau Hoa chạy đến đập tay vào vai bạn làm bạn giật mình.

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: Xác định cụm chu-vị trong câu sau
Hoa chạy đến đập tay vào vai bạn làm bạn giật mình.

Trả Lời

Viết một bình luận