Ngữ Văn Lớp 6: Bàn về ý nghĩa của lời cảm ơn ? Các bạn chia cho mik thành các phần : 1 ) giải thích : Lời cảm ơn là gì 2 ) Biểu hiện : Biểu hiện của l

Ngữ Văn Lớp 6: Bàn về ý nghĩa của lời cảm ơn ? Các bạn chia cho mik thành các phần : 1 ) giải thích : Lời cảm ơn là gì 2 ) Biểu hiện : Biểu hiện của l

Ngữ Văn Lớp 6: Bàn về ý nghĩa của lời cảm ơn ?
Các bạn chia cho mik thành các phần :
1 ) giải thích : Lời cảm ơn là gì
2 ) Biểu hiện : Biểu hiện của lời cảm ơn
3 ) Vai trò : Tại sao cần lời cảm ơn
4 ) Dẫn chứng
5 ) Phản biện ( Phê phán )
6 ) Bài học nhận thức và hành động
`\text{Lưu ý : Ko phải viết văn nha}`Viết một bình luận

test_ai