Ngữ Văn Lớp 5: Đoạn văn sau được liên kết với nhau bằng cách nào? Chỉ rõ sự liên kết đó : Mùa xuân đã về . Mùa xuân đem lại sức sống đến cho vạn vật .

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: Đoạn văn sau được liên kết với nhau bằng cách nào? Chỉ rõ sự liên kết đó : Mùa xuân đã về . Mùa xuân đem lại sức sống đến cho vạn vật .mùa xuân khiến con người vui vẻ , Vì thế , ai cũng yêu mến mùa xuân.

Trả Lời

  1. Đoạn văn sau được liên kết với nhau bằng cách nào? Chỉ rõ sự liên kết đó : Mùa xuân đã về . Mùa xuân đem lại sức sống đến cho vạn vật .mùa xuân khiến con người vui vẻ , Vì thế , ai cũng yêu mến mùa xuân.
    →Liên kết bằng cách lặp từ ngữ: Mùa xuân

    Trả lời

Viết một bình luận