Ngữ Văn Lớp 5: đặt câu hỏi có hai bộ phận chủ ngữ song song

Ngữ Văn Lớp 5: đặt câu hỏi có hai bộ phận chủ ngữ song song

Ngữ Văn Lớp 5: đặt câu hỏi có hai bộ phận chủ ngữ song songViết một bình luận

test_ai