Ngữ Văn Lớp 5: Câu8:Câu: “Tôi tiu nghỉu ngôi nhìn chúng vá đợi xem có ai lên tiếng hay không” được liên kết với câu trước nó bằng cách liên kết nào? H

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 5: Câu8:Câu: “Tôi tiu nghỉu ngôi nhìn chúng vá đợi xem có ai lên tiếng hay không” được liên kết với câu trước nó bằng cách liên kết nào? Hãy chỉ rõ từ ngữ được dùng để liên kết?
Liên kết với câu trước nó bằng cách:.
-Từ ngữ :.

Trả Lời

Viết một bình luận