Ngữ Văn Lớp 4: Tìm từ phức chứa tiếng vui theo bốn nhóm sau rồi đặt câu với mỗi nhóm từ A.Từ chỉ cảm giác B.Từ chỉ hoạt đoongj C.từ chỉ tính tình D.Từ

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 4: Tìm từ phức chứa tiếng vui theo bốn nhóm sau rồi đặt câu với mỗi nhóm từ
A.Từ chỉ cảm giác
B.Từ chỉ hoạt đoongj
C.từ chỉ tính tình
D.Từ ch tính tình,vùa chỉ cảm giác

Trả Lời

 1. Từ chỉ hoạt động: vui chơi, góp vui, mua vui
  Từ chỉ cảm giác: vui thích, vui lòng, vui mừng, vui sướng, vui vui, vui thú.
  Từ chỉ tính tình: vui tính, vui nhộn, vui tươi.
  Từ vừa chỉ tính tình vừa chỉ cảm giác: vui vẻ.

  Trả lời
 2. a. Từ chỉ hoạt động          vui chơi
  b. Từ chỉ cảm giác            vui thích
  c. Từ chỉ tính tình              vui tính
  d. Từ vừa chỉ tính tình vừa chỉ cảm giác   
                                            vui vẻ
   

  Trả lời

Viết một bình luận