Ngữ Văn Lớp 4: Đặt một câu bằng cách sử dụng các từ sau đây. 1. nhà nghiên cứu thị trường (danh từ) 2. tiện ích điện tử (danh từ) 3. kén chọn (tính từ

Ngữ Văn Lớp 4: Đặt một câu bằng cách sử dụng các từ sau đây. 1. nhà nghiên cứu thị trường (danh từ) 2. tiện ích điện tử (danh từ) 3. kén chọn (tính từ

Ngữ Văn Lớp 4: Đặt một câu bằng cách sử dụng các từ sau đây.
1. nhà nghiên cứu thị trường (danh từ)
2. tiện ích điện tử (danh từ)
3. kén chọn (tính từ)
4. bị lôi cuốn vào một cái gì đó (động từ)
5. thiết bị kỹ thuật số (danh từ)
6. thích ứng (động từ)Viết một bình luận

test_ai