Ngữ Văn Lớp 4: Câu 1 những tiếng có vần iên , iêng , yên – Đố ai lặn xuống vực sâu, Mà đo m……….. cá, uốn câu cho vừa. Tưởng châu chấu ngã ai dè

Ngữ Văn Lớp 4: Câu 1 những tiếng có vần iên , iêng , yên – Đố ai lặn xuống vực sâu, Mà đo m……….. cá, uốn câu cho vừa. Tưởng châu chấu ngã ai dè

Ngữ Văn Lớp 4: Câu 1 những tiếng có vần iên , iêng , yên
– Đố ai lặn xuống vực sâu,
Mà đo m……….. cá, uốn câu cho vừa.
Tưởng châu chấu ngã ai dè xe ngh………
-Lên non mới biết non cao,
Nuôi cao mới biết công lao mẹ h……Viết một bình luận

test_ai