Ngữ Văn Lớp 2: Đặt câu với mỗi từ nói về truyền thống của dân tộc việt nam a,cần cù b,dũng cảm c, đoàn kết ( `no` `spam`)

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 2: Đặt câu với mỗi từ nói về truyền thống của dân tộc việt nam
a,cần cù
b,dũng cảm
c, đoàn kết
( `no` `spam`)

Trả Lời

Viết một bình luận