Môn Toán Lớp 9: với các giá trị nào của x thì các biểu thức sau có nghĩa a) căn 2(x+3) b) căn 2x-3/x+1 c) căn x-1 * căn x+5

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 9: với các giá trị nào của x thì các biểu thức sau có nghĩa
a) căn 2(x+3)
b) căn 2x-3/x+1
c) căn x-1 * căn x+5

Trả Lời

Viết một bình luận