Môn Toán Lớp 9: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 4 lần tổng các chữ số của nó. Nếu viết thêm hai chữ số của nó theo thứ tự ngược

Môn Toán Lớp 9: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 4 lần tổng các chữ số của nó. Nếu viết thêm hai chữ số của nó theo thứ tự ngược

Môn Toán Lớp 9: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 4 lần tổng các chữ số của nó. Nếu viết thêm hai chữ số của nó theo thứ tự ngược lại thì tổng của số đã cho và số mới tạo thành là 132 đơn vị.Viết một bình luận

test_ai