Môn Toán Lớp 9: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 4 lần tổng các chữ số của nó. Nếu viết thêm hai chữ số của nó theo thứ tự ngược

Môn Toán Lớp 9: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 4 lần tổng các chữ số của nó. Nếu viết thêm hai chữ số của nó theo thứ tự ngược

Môn Toán Lớp 9: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 4 lần tổng các chữ số của nó. Nếu viết thêm hai chữ số của nó theo thứ tự ngược lại thì tổng của số đã cho và số mới tạo thành là 132 đơn vị.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 4 lần tổng các chữ số của nó. Nếu viết thêm hai chữ số của nó theo thứ tự ngược”

 1. Giải đáp: $48$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số cần tìm là $\overline {ab} \left( {0 < a;b \le 9} \right)$
  $\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow \overline {ab}  = 4.\left( {a + b} \right)\\
   \Leftrightarrow 10a + b = 4a + 4b\\
   \Leftrightarrow 6a = 3b\\
   \Leftrightarrow 2a = b
  \end{array}$
  Nếu viết thêm hai chữ số của nó theo thứ tự ngược lại thì tổng của số đã cho và số mới tạo thành là 132 đơn vị nên:
  $\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow \overline {ab}  + \overline {ba}  = 132\\
   \Leftrightarrow 10a + b + 10b + a = 132\\
   \Leftrightarrow 11a + 11b = 132\\
   \Leftrightarrow a + b = 12\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  2a = b\\
  a + b = 12
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  b = 2a\\
  a + b = 12
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  b = 2a\\
  a + 2a = 12
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  b = 2a\\
  3a = 12
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  b = 2a\\
  a = 4
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  b = 2.a = 8\\
  a = 4
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \overline {ab}  = 48
  \end{array}$
  Vậy số cần tìm là $48$

  Trả lời

Viết một bình luận