Môn Toán Lớp 9: quả bóng hình cầu có bán kính 11 cm bằng da. Tính diện tích da dùng làm bóng ($\pi$=3,14)

Môn Toán Lớp 9: quả bóng hình cầu có bán kính 11 cm bằng da. Tính diện tích da dùng làm bóng ($\pi$=3,14)

Môn Toán Lớp 9: quả bóng hình cầu có bán kính 11 cm bằng da. Tính diện tích da dùng làm bóng ($\pi$=3,14)

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: quả bóng hình cầu có bán kính 11 cm bằng da. Tính diện tích da dùng làm bóng ($\pi$=3,14)”

  1. Diện tích dùng để làm bóng là:
            4$\pi$ r^2 = 4 .$\pi$ .11^2 = 484$\pi$ ≈ 484 . 3,14 = 1519,76 (cm^2 )
                Vậy diện tích dùng để làm bóng là 1519,76 cm^2
     

    Trả lời

Viết một bình luận