Môn Toán Lớp 9: Một vật rơi ở độ cao so với mặt đất là 200 m. Quãng đường chuyển động S (mét) của vật rơi phụ thuộc vào thời gian t (giây) được tín

Môn Toán Lớp 9: Một vật rơi ở độ cao so với mặt đất là 200 m. Quãng đường chuyển động S (mét) của vật rơi phụ thuộc vào thời gian t (giây) được tín

Môn Toán Lớp 9:

Một vật rơi ở độ cao so với mặt đất là 200 m. Quãng đường chuyển động S (mét) của vật rơi phụ thuộc vào thời gian t (giây) được tính bởi công thức: S = t2 – 5t + 176. Hỏi sau bao lâu vật này cách mặt đất 10m ?Viết một bình luận