Môn Toán Lớp 9: Hãy viết các đa thức dưới dạng tích: `A=x^2-y^2-4x+4` `B=x^2-yx-y^2+xy`

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 9: Hãy viết các đa thức dưới dạng tích:
`A=x^2-y^2-4x+4`
`B=x^2-yx-y^2+xy`

Trả Lời

Viết một bình luận