Môn Toán Lớp 9: Giải các hệ phương trình {3x – 2y = 5 {5x + y = 17 giúp em với

Môn Toán Lớp 9: Giải các hệ phương trình {3x – 2y = 5 {5x + y = 17 giúp em với

Môn Toán Lớp 9: Giải các hệ phương trình
{3x – 2y = 5
{5x + y = 17 giúp em với

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Giải các hệ phương trình {3x – 2y = 5 {5x + y = 17 giúp em với”

 1. Giải đáp:
  $\begin{cases} x=3\\y=2 \end{cases}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{cases} 3x-2y=5\\5x+y=17 \end{cases}$
  ⇔ $\begin{cases} 3x-2y=5\\10x+2y=34 \end{cases}$
  ⇔ $\begin{cases} 3x-2y+10x+2y=5+34\\10x+2y=34 \end{cases}$
  ⇔ $\begin{cases} 13x=39\\10x+2y=34 \end{cases}$
  ⇔ $\begin{cases} x=3\\10.3+2y=34 \end{cases}$
  ⇔ $\begin{cases} x=3\\30+2y=34 \end{cases}$
  ⇔ $\begin{cases} x=3\\2y=4 \end{cases}$
  ⇔ $\begin{cases} x=3\\y=2 \end{cases}$
  Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là : ( x ; y ) = ( 3 ; 2 )

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{cases} 3x-2y=5\\5x+y=17\\ \end{cases}$
  $⇔\begin{cases} 3x-2y=5\\10x+2y=34\\ \end{cases}$
  $⇔\begin{cases} 13x=39\\5x+y=17\\ \end{cases}$
  $⇔\begin{cases} x=3\\5.3+y=17\\ \end{cases}$
  $⇔\begin{cases} x=3\\15+y=17\\ \end{cases}$
  $⇔\begin{cases} x=3\\y=2\\ \end{cases}$
  Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là (3;2) 

  Trả lời

Viết một bình luận