Môn Toán Lớp 9: Xét ba số thực a, b, c thỏa mãn `0 <= a <=2; 0<=b<=2;0<=c<=2` và `a+b+c=3`. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức `P=a^2

Môn Toán Lớp 9: Xét ba số thực a, b, c thỏa mãn `0 <= a <=2; 0<=b<=2;0<=c<=2` và `a+b+c=3`. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức `P=a^2

Môn Toán Lớp 9: Xét ba số thực a, b, c thỏa mãn `0 <= a <=2; 0<=b<=2;0<=c<=2` và `a+b+c=3`. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức `P=a^2+b^2+c^2+(((ab+bc+ca)^3+8)/(ab+bc+ca))`

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Xét ba số thực a, b, c thỏa mãn `0 <= a <=2; 0<=b<=2;0<=c<=2` và `a+b+c=3`. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức `P=a^2”

Viết một bình luận