Môn Toán Lớp 9: Cho pt x² – (2m-1)x +m²-2= 0 a) Tìm m để pt vô nghiệm b) Tìm m để pt có nghiệm x1+x2 thoả mãn x1.x2= 2.(x1 + x2)

Môn Toán Lớp 9: Cho pt x² – (2m-1)x +m²-2= 0 a) Tìm m để pt vô nghiệm b) Tìm m để pt có nghiệm x1+x2 thoả mãn x1.x2= 2.(x1 + x2)

Môn Toán Lớp 9: Cho pt x² – (2m-1)x +m²-2= 0
a) Tìm m để pt vô nghiệm
b) Tìm m để pt có nghiệm x1+x2 thoả mãn x1.x2= 2.(x1 + x2)

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Cho pt x² – (2m-1)x +m²-2= 0 a) Tìm m để pt vô nghiệm b) Tìm m để pt có nghiệm x1+x2 thoả mãn x1.x2= 2.(x1 + x2)”

 1. Giải đáp:   x^2-(2m-1)x+m^2-2=0  (1)
  a) Ptr (1) vô nghiệm <=>\Delta < 0
                                       <=>[-(2m-1)]^2-4(m^2-2) < 0
                                       <=>4m^2-4m+1-4m^2+8 < 0
                                       <=>-4m+9 < 0<=>m > 9/4
  Vậy m > 9/4 thì ptr vô nghiệm
  b) Ptr (1) có nghiệm <=>\Delta >= 0
                                       <=>-4m+9 >= 0<=>m <= 9/4
  => Áp dụng Vi-ét có: {(x_1+x_2=[-b]/a=2m-1),(x_1.x_2=c/a=m^2-2):}
  Ta có: x_1.x_2=2(x_1+x_2)
    =>m^2-2=2(2m-1)
  <=>m^2-2=4m-2
  <=>m^2-4m=0
  <=>m(m-4)=0
  <=> $\left[\begin{matrix} m=0\text{ (t/m)}\\ m=4\text{ (ko t/m)}\end{matrix}\right.$
  Vậy m=0 thì t/m yêu cầu đề bài.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận