Môn Toán Lớp 9: cho phương trình x^2 – 2mx +m^2 +m=0 a, tìm m để pt có 2n phân biệt b, tìm tất cả các giá trị của m để pt có 2n phân bi

Môn Toán Lớp 9: cho phương trình x^2 – 2mx +m^2 +m=0 a, tìm m để pt có 2n phân biệt b, tìm tất cả các giá trị của m để pt có 2n phân bi

Môn Toán Lớp 9: cho phương trình
x^2 – 2mx +m^2 +m=0
a, tìm m để pt có 2n phân biệt
b, tìm tất cả các giá trị của m để pt có 2n phân biệt x1 , x2 thỏa mãn 1/x1 +1/x2= -1
nhờ mọi người giải em với

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: cho phương trình x^2 – 2mx +m^2 +m=0 a, tìm m để pt có 2n phân biệt b, tìm tất cả các giá trị của m để pt có 2n phân bi”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  x²-2mx+m²+m=0
  a.   Δ’=(-m)²-(m²+m)
      =m²-m²-m
      =-m
  Để phương trình có hai nghiệm phân biệt:
  Δ’>0
  ⇒-m>0
  ⇔m<0
  Vậy với m<0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt
  b.
  Theo định lý vi-ét, ta có: $\begin{cases} x_1+x_2=2m\\x_1x_2=m²+m \end{cases}$
  Có: 
  1/x_1 + 1/x_2 =-1          Đk:   x_1;x_2\ne0
  ⇔(x_2+x_1)/(x_1x_2) =-1
  ⇒x_1+x_2=-x_1x_2
  ⇒2m=-(m²+m)
  ⇒m²+m+2m=0
  ⇔m²+3m=0
  ⇔m(m+3)=0
  $⇔\left[ \begin{array}{l}m=0\text{(loại)}\\m=-3\text{(tm)}\end{array} \right.$
  Vậy m=-3 là giá trị thỏa mãn yêu cầu đề bài
  $-kknot-$

  Trả lời

Viết một bình luận