Môn Toán Lớp 9: x²-4x+9=-2x²+4x Giúp với ạ, hứa vote 5 sao.

Môn Toán Lớp 9: x²-4x+9=-2x²+4x Giúp với ạ, hứa vote 5 sao.

Môn Toán Lớp 9: x²-4x+9=-2x²+4x
Giúp với ạ, hứa vote 5 sao.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: x²-4x+9=-2x²+4x Giúp với ạ, hứa vote 5 sao.”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   x^2-4x+9=-2x^2+4x
  <=> x^2+2x^2-4x-4x+9=0
  <=> 3x^2-8x+9=0
  Ta có: \triangle=(-8)^2-4 . 3 . 9=-44 <0 nên pt vô nghiệm.
  Vậy S=\emptyset

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   $x^2 – 4x + 9 = -2x^2 + 4x$
  $\Leftrightarrow x^2 – 4x + 9 + 2x^2 – 4x = 0$
  $\Leftrightarrow 3x^2 – 8x + 9 = 0(a= 3; b = -8; c = 9)$
  $\Delta = b^2 – 4ac = -8^2 – 4 . 3 . 9 = -44 < 0$
  $\Rightarrow$ Phương trình vô nghiệm
  Vậy phương trình vô nghiệm
  $\color{red}{\text{#Vexi}}$

  Trả lời

Viết một bình luận