Môn Toán Lớp 9: x^2-(m+2).x+2m=0 giải pt m=1 tui chưa học delta

Môn Toán Lớp 9: x^2-(m+2).x+2m=0 giải pt m=1 tui chưa học delta

Môn Toán Lớp 9: x^2-(m+2).x+2m=0
giải pt m=1
tui chưa học deltaViết một bình luận

test_ai