Môn Toán Lớp 9: x^2-(m+2).x+2m=0 giải pt m=1 tui chưa học delta

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 9: x^2-(m+2).x+2m=0
giải pt m=1
tui chưa học delta

Trả Lời

 1. x^2 – (m+2)x + 2m = 0
  Thay m = 1 ,ta được:
  x^2 – (1+2)x + 2*1 = 0
  <=> x^2 – 3x + 2 = 0
  <=> x^2-x-2x+2=0
  <=> x(x-1)-2(x-1) = 0
  <=> (x-1)(x-2) = 0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x-2=0\\x-1=0\end{array} \right.\) 
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=1\end{array} \right.\) 
  Vậy m = 1 thì phương trình có nghiệm : S = {2,1}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  S={1,2}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2-(m+2).x+2m=0 (1)
  Thay m=1 vào phương trình (1) ta có:
  x^2-(1+2).x+2.1=0
  ⇔x^2-3x+2=0
  ⇔x^2-x-2x+2=0
  ⇔(x^2-x)-(2x-2)=0
  ⇔x(x-1)-2(x-1)=0
  ⇔(x-1)(x-2)=0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\x-2=0\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=2\end{array} \right.\) 
  Vậy S={1,2}

  Trả lời

Viết một bình luận