Môn Toán Lớp 9: 1) Tìm toạ độ giao điểm của (P): y = 2x² và (D): y = 4x – 2 bằng phép toán. 2) Tìm toạ độ giao điểm của (P): y = -x²/4 và (D): y = (-

Môn Toán Lớp 9: 1) Tìm toạ độ giao điểm của (P): y = 2x² và (D): y = 4x – 2 bằng phép toán. 2) Tìm toạ độ giao điểm của (P): y = -x²/4 và (D): y = (-

Môn Toán Lớp 9: 1) Tìm toạ độ giao điểm của (P): y = 2x² và (D): y = 4x – 2 bằng phép toán.
2) Tìm toạ độ giao điểm của (P): y = -x²/4 và (D): y = (-3/4)x + 1/2 bằng phép toán.
3) Tìm toạ độ giao điểm của (P): y = -x² và (D): y = -3x + 2 bằng phép toán.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: 1) Tìm toạ độ giao điểm của (P): y = 2x² và (D): y = 4x – 2 bằng phép toán. 2) Tìm toạ độ giao điểm của (P): y = -x²/4 và (D): y = (-”

 1. 1)
  Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (D) là :
  2x^2 = 4x – 2
  <=> 2x^2 – 4x + 2 = 0
  <=> x^2 – 2x + 1 =0
  <=> (x-1)^2 = 0
  <=>x-1=0
  <=>x=1
  Với x=1 thì y=2x^2=2
  Vậy (P) cắt (D) tại điểm có tọa độ là (1;2)
  2)
  Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (D) là :
  (-x^2)/4 = (-3)/4 x + 1/2
  <=> -x^2 = -3 x + 2
  <=> x^2 – 3x + 2 = 0
  Phương trình có : 1+(-3)+2=-2+2=0
  => Phương trình có hai nghiệm : x_1= 1
                                                          x_2 = 2
  +) Với x=1 thì y= (-x^2)/4 = -1/4
  +) Với x=2 thì y = (-x^2)/4 = -1
  Vậy (P) cắt (D) tại hai điểm phân biệt có tọa độ là (1; – 1/4) và (2;-1)
  3)
  Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (D) là :
  -x^2 = -3x + 2
  <=> x^2-  3x + 2 = 0
  Phương trình có : 1+(-3)+2=-2+2=0
  => Phương trình có hai nghiệm : x_1= 1
                                                          x_2 = 2
  +) Với x=1 thì y= -x^2 = -1
  +) Với x=2 thì y = -x^2 = -4
  Vậy (P) cắt (D) tại hai điểm phân biệt có tọa độ là (1 ; -1) và (2;-4)

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   1, Xét phương trình hoành độ giao điểm ( P ) và ( D ) , ta có:
                2x^2 = 4x – 2
      <=> 2x^2 – 4x + 2 = 0
     <=> 2( x^2 – 2x + 1 ) = 0
     <=> x^2 – 2x + 1 = 0
  \Delta = ( -2 )^2 – 4 = 0
  => Phương trình có nghiệm kép.
  x_1 = x_2 = 1
  Thay x = 1 vào công thức hàm số ( P ), ta được:
      y = 2.1^2
  <=> y = 2
  Vậy tọa độ giao điểm ( P ) và ( D ) là ( 1; 2 ).
  2,    y = -x^2/4
  <=> y = -1/4. x^2
  Xét phương trình hoành độ của ( P ) và ( D) , ta được:
              -1/4. x^2 = -3/4. x + 1/2
  <=> -1/4.x^2 + 3/4 – 1/2 = 0
  \Delta = ( 3/4 )^2 – 4.(-1/4).(-1/2 ) = 1/16 > 0
  => Phương trình có 2 nghiệm phân biệt:
  x_1 = ( -3/4 – \sqrt{1/16} )/( 2. ( -1/4)) = 2
  Thay x = 2 vào công thức hàm số ( P ), ta được:
        y = ( -2)^2/4 = 1
  x_2 = ( -3/4 + \sqrt{1/16} )/( 2. ( -1/4)) = 1
  Thay x = 2 vào công thức hàm số ( P ), ta được:
        y = ( -1)^2/4 = 1/4
  Vậy tọa độ giao điểm ( P ) và ( D ) là ( 2; 1 ) và ( 1; 1/4 ) .
  3, 
      Xét phương trình hoành độ của ( P ) và ( D) , ta được:
            -x^2 = -3x + 2
  <=>  -x^2 + 3x – 2 = 0
  \Delta = 3^2 – 4. ( -1). ( -2 ) = 1 > 0
  => Phương trình có 2 nghiệm phân biệt:
  x_1 = ( -3 – \sqrt{1} )/(2. ( -1 )) = 2
   Thay x = 2 vào công thức hàm số (  P ) , ta được:
       y = ( -2 )^2 = 4
  x_2 = ( -3 + \sqrt{1} )/(2. ( -1 )) = 1
   Thay x = 1 vào công thức hàm số (  P ) , ta được:
       y = 1 ^2 = 1
  Vậy tọa độ giao điểm ( P ) và ( D ) là ( 2; 4 ) và ( 1; 1 ) .
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận