Môn Toán Lớp 9: / -1/2 – x / = ? Xin lỗi mọi người hỏi hơi ngu nhưng t quên kiến thức lớp dưới roiii =((

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 9: / -1/2 – x / = ?
Xin lỗi mọi người hỏi hơi ngu nhưng t quên kiến thức lớp dưới roiii =((

Trả Lời

 1. Nếu -1/2-x\geq0 thì x \leq-1/2  
  => Khi bỏ giá trị tuyệt đối thì sẽ bằng -1/2-x
  Nếu Nếu -1/2-x\leq0 thì x \geq1/2  
  => Khi bỏ giá trị tuyệt đối thì
  |-\frac{1}{2}-x| = |-(\frac{1}{2}+x)| =|\frac{1}{2}+x|=1/2+x

  Trả lời

Viết một bình luận