Môn Toán Lớp 8: trùm toán giải hộ :)) [ mong vẽ hình và gt kl ] Cho ΔABC vuông tại A có đường cao AH. Cho biết AB = 15cm, AH = 12cm. a. Chứng minh ΔAHB

Môn Toán Lớp 8: trùm toán giải hộ :)) [ mong vẽ hình và gt kl ] Cho ΔABC vuông tại A có đường cao AH. Cho biết AB = 15cm, AH = 12cm. a. Chứng minh ΔAHB

Môn Toán Lớp 8: trùm toán giải hộ :)) [ mong vẽ hình và gt kl ]
Cho ΔABC vuông tại A có đường cao AH. Cho biết AB = 15cm, AH = 12cm.
a. Chứng minh ΔAHB, ΔCHA đồng dạng.
b. Tính độ dài đoạn thẳng HB; HC; AC.
c. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE = 5 cm; trên cạnh BC lấy điểm F sao cho CF = 4 cm. Chứng minh ΔCEF vuông.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: trùm toán giải hộ :)) [ mong vẽ hình và gt kl ] Cho ΔABC vuông tại A có đường cao AH. Cho biết AB = 15cm, AH = 12cm. a. Chứng minh ΔAHB”

 1. Giải đáp:
  a, Xét ΔAHB vuông tại H và ΔCHA vuông tại H
  Có: ^HAB = ^HCA (2 góc phụ nhau)
  => ΔAHB ~ ΔCHA
  b,
  ΔAHB vuông tại H, theo Pytago => BH = √AB^2-AH^2 = √15^2-12^2 = 9cm
  AHB ~ CHA => AH/CH = BH/AH
  => AH^2 = BH.CH
  => CH = 12^2 : 9 = 16cm
  Tam giác AHC vuông tại H, theo Pytago => AC = √AH^2+HC^2 = 20cm

  Trả lời

Viết một bình luận