Môn Toán Lớp 8: Tính: a) A=x mũ 2 -4x + 4 tại x= 12 b) B= 4m – ( m+3 ) mũ 2 + ( m-3) * (m+3) tại m=-2,4

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8: Tính:
a) A=x mũ 2 -4x + 4 tại x= 12
b) B= 4m – ( m+3 ) mũ 2 + ( m-3) * (m+3) tại m=-2,4

Trả Lời

 1. Giải đáp:
  a, A=100 tại x=12
  b,  B=-13,2 tại m=-2,4
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,
  A=x^2-4x+4
  A=x^2-2.x.2+2^2
  A=(x-2)^2
  Thay x=12 vào ta có:
  A=(12-2)^2
  A=10^2
  A=100
  Vậy A=100 tại x=12
  b,
  B=4m-(m+3)^2+(m-3)(m+3)
  B=4m-(m^2+6m+9)+(m^2-9)
  B=4m-m^2-6m-9+m^2-9
  B=-2m-18
  Thay m=-2,4 vào ta có:
  B=(-2).(-2,4)-18
  B=4,8-18
  =-13,2
  Vậy B=-13,2 tại m=-2,4

  Trả lời
 2. ????????????????????????????????????????????????????
  \bba,
  A=x^2-4x+4
  A=(x-2)^2
  Thay x=12 vào A, ta có:
  A=(12-2)^2
  A=10^2
  A=100
  \bbbb,
  B=4m-(m+3)^2+(m-3)(m+3)
  B=4m-(m^2+6m+9)+m^2-9
  B=4m-m^2-6m-9+m^2-9
  B=(-m^2+m^2)+(4m-6m)-9-9
  B=-2m-18
  Thay m=-2,4 vào B, ta có:
  B=-2.(-2,4)-18
  B=4,8-18
  B=-13,2

  Trả lời

Viết một bình luận