Môn Toán Lớp 8: Tìm giá trị lớn nhất của đa thức $B$ $=$ $-$$4$$x^{2}$ $-$ $4$$x$

Môn Toán Lớp 8: Tìm giá trị lớn nhất của đa thức $B$ $=$ $-$$4$$x^{2}$ $-$ $4$$x$

Môn Toán Lớp 8: Tìm giá trị lớn nhất của đa thức $B$ $=$ $-$$4$$x^{2}$ $-$ $4$$x$Viết một bình luận