Môn Toán Lớp 8: phân tích xy(a^2+b^2)-ab(x^2+y^2) thành nhân tử

Môn Toán Lớp 8: phân tích xy(a^2+b^2)-ab(x^2+y^2) thành nhân tử

Môn Toán Lớp 8: phân tích xy(a^2+b^2)-ab(x^2+y^2) thành nhân tửViết một bình luận

test_ai