Môn Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử: a) 5x^2y^2 – 10xy – (xy + 1)^2 + 1 b) x^3 + 5x^2 + 4x + 20 c) x^2 – 4y^2 + 2x – 8y – 3 d) x^2 + x^

Môn Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử: a) 5x^2y^2 – 10xy – (xy + 1)^2 + 1 b) x^3 + 5x^2 + 4x + 20 c) x^2 – 4y^2 + 2x – 8y – 3 d) x^2 + x^

Môn Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử:
a) 5x^2y^2 – 10xy – (xy + 1)^2 + 1
b) x^3 + 5x^2 + 4x + 20
c) x^2 – 4y^2 + 2x – 8y – 3
d) x^2 + x^3 – 4xy^2 + 4y^4 – 8y^6
giúp mình nhé, hứa vote 5* cho câu trl đúngViết một bình luận

test_ai