Môn Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 81x + 4 b) 4x – 32x² + 1 c) x.(x + 1).(x + 2).(x + 3) + 1

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8:

Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) 81x + 4

b) 4x – 32x² + 1

c) x.(x + 1).(x + 2).(x + 3) + 1

Trả Lời

 1. Lời giải:
  a)
  81x^4+4
  =81x^4+36x^2+4-36x^2
  =(9x^2+2)^2-(6x)^2
  =(9x^2+2+6x)(9x^2+2-6x)
  b)
  4x-32x^2+1
  =-32x^2-4x+8x+1
  =-4x(8x+1)+(8x+1)
  =(8x+1)(-4x+1)
  c)
  x.(x+1).(x+2).(x+3)+1
  =[x(x+3)][(x+1)(x+2)]+1
  =(x^2+3x)(x^2+3x+2)+1(1)
  Đặt t=x^2+3x+1. (1) có dạng:
  (t-1)(t+1)+1
  =t^2-1+1
  =t^2
  =(x^2+3x+1)^2

  Trả lời

Viết một bình luận