Môn Toán Lớp 8: n) 81×2 – 6yz – 9y2 – z2 m) xz-yz-x2+2xy-y2 p) x2 + 8x + 15 k) 81×4 + 4

Môn Toán Lớp 8: n) 81×2 – 6yz – 9y2 – z2 m) xz-yz-x2+2xy-y2 p) x2 + 8x + 15 k) 81×4 + 4

Môn Toán Lớp 8: n) 81×2 – 6yz – 9y2 – z2
m) xz-yz-x2+2xy-y2 p) x2 + 8x + 15 k) 81×4 + 4Viết một bình luận

test_ai