Môn Toán Lớp 8: Giải các phương trình sau: (4x + 3)(x ² – 9) = (x + 3)(16x ² – 9) (x – 4) ² – 25 = 0 (x – 3) ² – (x + 1) ² = 0 Giúp với

Môn Toán Lớp 8: Giải các phương trình sau: (4x + 3)(x ² – 9) = (x + 3)(16x ² – 9) (x – 4) ² – 25 = 0 (x – 3) ² – (x + 1) ² = 0 Giúp với

Môn Toán Lớp 8: Giải các phương trình sau:
(4x + 3)(x ² – 9) = (x + 3)(16x ² – 9)
(x – 4) ² – 25 = 0
(x – 3) ² – (x + 1) ² = 0
Giúp vớiViết một bình luận