Môn Toán Lớp 8: chứng minh `1/x + 1/y >=“ (4)/(x+y)`

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8: chứng minh `1/x + 1/y >=“ (4)/(x+y)`

Trả Lời

 1. $\frac{1}{x}$ + $\frac{1}{y}$ $\geq$ $\frac{4}{x+y}$
  $\frac{y}{xy}$ + $\frac{x}{xy}$ $\geq$ $\frac{4}{x+y}$
  $\frac{x+y}{xy}$ $\geq$ $\frac{4}{x+y}$
  $(x+y)^{2}$ $\geq$ 4xy
  $x^{2}$ + 2xy + $y^{2}$ – 4xy $\geq$ 0
  $x^{2}$ – 2xy + $y^{2}$ $\geq$ 0
  $(x-y)^{2}$ $\geq$ 0 (luôn đúng)
  Dấu “=” xảy ra khi x = y.

  Trả lời

Viết một bình luận