Môn Toán Lớp 8: Cho `x-y=2,` tính giá trị biểu thức `A = 2(x^3-y^3)-3(x+y)^2` Mình còn ít điểm thôi nhg mong mn trl

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8: Cho `x-y=2,` tính giá trị biểu thức `A = 2(x^3-y^3)-3(x+y)^2`
Mình còn ít điểm thôi nhg mong mn trl

Trả Lời

 1. A=2(x^3-y^3)-3(x+y)^2
  =2(x-y)(x^2+xy+y^2)-3(x^2+2xy+y^2)
  =2.2(x^2+xy+y^2)-3x^2-6xy-3y^2
  =4(x^2+xy+y^2)-3x^2-6xy-3y^2
  =4x^2+4xy+4y^2-3x^2-6xy-3y^2
  =(4x^2-3x^2)+(4xy-6xy)+(4y^2-3y^2)
  =x^2-2xy+y^2
  =(x-y)^2
  =2^2=4
  Vậy giá trị của biểu thức A tại x-y=2 là: 4

  Trả lời

Viết một bình luận