Môn Toán Lớp 8: cho phương trình (x+1)/15+(x+2)/7+(x+4)/4+6=0.Tìm nghiệm phương trình.

Môn Toán Lớp 8: cho phương trình (x+1)/15+(x+2)/7+(x+4)/4+6=0.Tìm nghiệm phương trình.

Môn Toán Lớp 8: cho phương trình (x+1)/15+(x+2)/7+(x+4)/4+6=0.Tìm nghiệm phương trình.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: cho phương trình (x+1)/15+(x+2)/7+(x+4)/4+6=0.Tìm nghiệm phương trình.”

 1. Giải đáp:
  S={-16}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   \frac{x+1}{15}+\frac{x+2}{7}+\frac{x+4}{4}+6=0
  ⇔\frac{28(x+1)+60(x+2)+105(x+4)+2520}{420}=0
  ⇔28x+28+60x+120+105x+420+2520=0
  ⇔193x+3088=0
  ⇔x=-3088/193=-16
  Vậy S={-16}

  Trả lời
 2. (x+1)/15 + (x+2)/7+ (x+4)/4 +6=0
  ⇔ ((x+1)/15 + 1) + ((x+2)/7 + 2) + ((x+4)/4 +3) =0
  ⇔ (x + 1 + 15)/15 + (x + 2 + 14)/7 + (x + 4 + 12)/4 = 0
  ⇔ (x + 16)/15 + (x + 16)/7 + (x + 16)/4 = 0
  ⇔ (x + 16)(1/15 + 1/7 + 1/4) = 0
  Ta thấy (1/15 + 1/7 + 1/4) \ne 0
  ⇒ x + 16 = 0
  ⇔ x = -16
  Vậy nghiệm của PT là: x = -16

  Trả lời

Viết một bình luận