Môn Toán Lớp 8: Cho△MNP nhọn (MN < MP). Đường phân giác trong của góc M cắt cạnh NP tại D. Qua N kẻ NH vuông góc với MD (H thuộc MD); qua P kẻ PK vuô

Môn Toán Lớp 8: Cho△MNP nhọn (MN < MP). Đường phân giác trong của góc M cắt cạnh NP tại D. Qua N kẻ NH vuông góc với MD (H thuộc MD); qua P kẻ PK vuô

Môn Toán Lớp 8: Cho△MNP nhọn (MN < MP). Đường phân giác trong của góc M cắt cạnh NP tại D. Qua N kẻ NH vuông góc với MD (H thuộc MD); qua P kẻ PK vuông góc với MD (K thuộc MD). a) Chứng minh△MNH và △MPK đồng dạng và MN/MP = MH /MK. b) Chứng minh MH.KD = MK.HD.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho△MNP nhọn (MN < MP). Đường phân giác trong của góc M cắt cạnh NP tại D. Qua N kẻ NH vuông góc với MD (H thuộc MD); qua P kẻ PK vuô”

 1. Giải đáp:
  a) $\triangle MNH\backsim\triangle MPK, \dfrac{MN}{MP}=\dfrac{MH}{MK}$
  b) $MH.KD=MK.HD$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  Xét $\triangle MNH$ và $\triangle MPK$:
  $\widehat{MHN}=\widehat{MKP}\,\,\,(=90^o)$
  $\widehat{NMH}=\widehat{PMK}$ (gt)
  $\to\triangle MNH\backsim\triangle MPK$ (g.g)
  $\to\dfrac{MN}{MP}=\dfrac{MH}{MK}$
  b)
  $\triangle MNH\backsim\triangle MPK$ (cmt)
  $\to\dfrac{NH}{PK}=\dfrac{MH}{MK}$ (1)
  Xét $\triangle NHD$ và $\triangle PKD$:
  $\widehat{NHD}=\widehat{PKD}\,\,\,(=90^o)$
  $\widehat{NDH}=\widehat{PDK}$ (đối đỉnh)
  $\to\triangle NHD\backsim\triangle PKD$ (g.g)
  $\to\dfrac{NH}{PK}=\dfrac{HD}{KD}$ (2)
  Từ (1), (2) $\to\dfrac{MH}{MK}=\dfrac{HD}{KD}$
  $\to MH.KD=MK.HD$

  mon-toan-lop-8-cho-mnp-nhon-mn-mp-duong-phan-giac-trong-cua-goc-m-cat-canh-np-tai-d-qua-n-ke-nh

  Trả lời

Viết một bình luận