Môn Toán Lớp 8: Cho đa thức : A= xy – y² – x + 1 a) Hãy phân tích đa thức thành nhân tử. b) Tính giá trị của đa thức tại x=2022 , y = -2023.

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8: Cho đa thức :
A= xy – y² – x + 1
a) Hãy phân tích đa thức thành nhân tử.
b) Tính giá trị của đa thức tại x=2022 , y = -2023.

Trả Lời

Viết một bình luận