Môn Toán Lớp 8: Cho ∆ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M, qua M kẻ đường thẳng // với BC cắt AC ở N. Biết AM=11cm, MB=8cm,AC=24cm. Tính độ dài AN,NC

Môn Toán Lớp 8: Cho ∆ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M, qua M kẻ đường thẳng // với BC cắt AC ở N. Biết AM=11cm, MB=8cm,AC=24cm. Tính độ dài AN,NC

Môn Toán Lớp 8: Cho ∆ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M, qua M kẻ đường thẳng // với BC cắt AC ở N. Biết AM=11cm, MB=8cm,AC=24cm. Tính độ dài AN,NCViết một bình luận