Môn Toán Lớp 8: Bạn An hiện đã có số tiền tiết kiệm là 500.000 đồng . An muốn mua một máy tính bảng để làm dụng cụ học tập với giá 1.500.000 đồng . Hỏi

Môn Toán Lớp 8: Bạn An hiện đã có số tiền tiết kiệm là 500.000 đồng . An muốn mua một máy tính bảng để làm dụng cụ học tập với giá 1.500.000 đồng . Hỏi

Môn Toán Lớp 8: Bạn An hiện đã có số tiền tiết kiệm là 500.000 đồng . An muốn mua một máy tính bảng để làm dụng cụ học tập với giá 1.500.000 đồng . Hỏi An cần phải tiết kiệm ít nhất bao nhiêu tiền để mua được chiếc máy tính bảng ấy ?Viết một bình luận