Môn Toán Lớp 8: Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung a) x (x+y) – 3x – 3y

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8: Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
a) x (x+y) – 3x – 3y

Trả Lời

Viết một bình luận