Môn Toán Lớp 8: Bài 1: Một xí nghiệp dự định sản xuất 1500 sản phẩm trong 30 ngày. Nhưng nhờ tổ chức hợp lý nên thực tế mỗi ngày sản xuất hơn dự định 1

Môn Toán Lớp 8: Bài 1: Một xí nghiệp dự định sản xuất 1500 sản phẩm trong 30 ngày. Nhưng nhờ tổ chức hợp lý nên thực tế mỗi ngày sản xuất hơn dự định 1

Môn Toán Lớp 8: Bài 1: Một xí nghiệp dự định sản xuất 1500 sản phẩm trong 30 ngày. Nhưng nhờ tổ chức hợp lý nên thực tế mỗi ngày sản xuất hơn dự định 15 sản phẩm. Do đó xí nghiệp không những vượt mức kế hoạch 255 sản phẩm mà còn hoàn thành trước thời hạn. Hỏi thực tế xí nghiệp đã rút ngắn bao nhiêu ngày so với dự định ?Viết một bình luận

test_ai