Môn Toán Lớp 8: 3 hằng đẳng thức đầu `(A+B)^2=A^2+2AB+B^2` `(A-B)^2=A^2-2AB+B^2` `A^2+B^2=(A+B).(A-B)` Rút gọn biểu thức `A=(x+3)^2+(x-3).(x-3)-2(x+2

Môn Toán Lớp 8: 3 hằng đẳng thức đầu `(A+B)^2=A^2+2AB+B^2` `(A-B)^2=A^2-2AB+B^2` `A^2+B^2=(A+B).(A-B)` Rút gọn biểu thức `A=(x+3)^2+(x-3).(x-3)-2(x+2

Môn Toán Lớp 8: 3 hằng đẳng thức đầu
`(A+B)^2=A^2+2AB+B^2`
`(A-B)^2=A^2-2AB+B^2`
`A^2+B^2=(A+B).(A-B)`
Rút gọn biểu thức
`A=(x+3)^2+(x-3).(x-3)-2(x+2)(x-4)`
`B=(x+1)^2-(2×1)^2+3(x-2)(x+2)`
`C=(x-3).(x-3)+(x-2)^2-2x(x-4)`
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm